Sektörlere göre karşılaşılan vakalar ve bu vakalara DATAMIND ailesi olarak ürettiğimiz çözümler ve bu çözümlerin somut çıktıları aşağıda yer almaktadır;

Hizmetin Gerekçesi:

Yapılan saha çalışmaları sonucunda elde edilen hatalı verilerin analitik yöntemler ile temizlenmesi,
Kasıtlı hatalı girişlerin analitik yöntemler ile tespit edilmesi isteği,
Verilerin işlenip nitelikli ve doğru bilgiye, istenildiği anda, hızlı bir şekilde erişim zaruriyeti
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Anomaly Detection algoritmaları ile hatalı verilerin temizlenmesi,
Kasıtlı hatalı girişlerin analitik yöntemler ile tespit edilmesi,
Sağlanan Faydalar:

Analitik platform temelli hatalı girişleri tespit eden sistem.
Verilerin detaylı hata analizlerinin hızlı ve güvenli yapılması.
Yapılan araştırma projelerinin çıktılarının merkezi olarak kayıt altına alınması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, eksik ve anormal verilerin analitik modeller kullanılarak tespit edilip düzeltilmesi ile ortaya çıkarılan nitelikli bilgilerin ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Zimmet olaylarının takip edilmesi ve raporlanması,
Denetim metodolojisinin bir parçası olarak zimmet riski yüksek olan personelin incelenmesi amacıyla analiz edilmesi,
Zimmet riski yüksek olan personel ve şube için kara liste çıkarılması isteği.
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Sık yapılan işlem paternlerinin tespiti,
Bankada fiş kesme yetkisi bulunan 10.216 personele ait girdi olması açısından yaklaşık 400 değişken hesaplanmıştır,
Zimmet riskine ilişkin analitik modeller kurulmuştur, Zimmet riski için önemli değişkenlerin tespit edilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Personelin yaptığı işlemler sonucunda oluşan zimmet risk skorunun hesaplanması,
Model başarısı %88 olan riskli personel tespit sistemi,
Teftiş görevinde bulunan müfettişlere incelenmesi gerekli personel kara listesinin sağlanması

Hizmetin Gerekçesi:

Piyasaya yeni giren ilaçların, piyasada bulunan ilaç satışlarını kutu ve tutar bakımından birbirini etkileyip etkilemediğinin anlaşılmak istenmesi,
Hükümetin ilaç fiyatlarına yaptığı etkilerin istatistiksel olarak anlam ifade edip etmediğinin araştırılmak istenmesi,
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Çeşitli istatistiksel ve veri madenciliği yöntemleri ile etkilerin anlamlı olup olmadığı incelenmiş,
Önümüzdeki 5 sene için kutu satışı ve fiyatların tahminler yapılmıştır.
Sağlanan Faydalar:

Geleceğe yönelik talep tahminlerini yapacak otomatik bir sistem kurulmuştur,
Yapılacak bir etkinin anlamlı olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir,

Hizmetin Gerekçesi:

Zimmet olaylarının takip edilmesi ve raporlanması,
Denetim metodolojisinin bir parçası olarak zimmet riski yüksek olan personelin incelenmesi amacıyla analiz edilmesi,
Zimmet riski yüksek olan personel ve şube için kara liste çıkarılması isteği.
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Sık yapılan işlem paternlerinin tespiti,
Bankada fiş kesme yetkisi bulunan 21.647 personele ait girdi olması açısından yaklaşık 400 değişken hesaplanmıştır,
Zimmet riskine ilişkin analitik modeller kurulmuştur, Zimmet riski için önemli değişkenlerin tespit edilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Personelin yaptığı işlemler sonucunda oluşan zimmet risk skorunun hesaplanması,
Model başarısı %92 olan riskli personel tespit sistemi,
Teftiş görevinde bulunan müfettişlere incelenmesi gerekli personel kara listesinin sağlanması.

Hizmetin Gerekçesi:

Bir doktor tarafından yazılan reçetelerin sürekli olarak bir eczane tarafından tedarik edilip edilmediğinin belirlenmesi için yazılan reçeteler bazında eczane – doktor birlikteliklerinin tespit edilmesi.
Yazılan reçete tutarlarındaki sapmaların eczane ve doktor bazlı incelenmesi.
Verilen Hizmetler:

Eczane ve doktor birliktelikleri hem Türkiye genelinde hem de il bazlı olarak analiz edilmiştir.
Aynı eczaneye ait reçete yoğunluğu daha fazla olan doktorları otomatik olarak vurgulayan ve reçete tutarlarını doktorun bulunduğu il ve Türkiye geneline göre karşılaştırıp aykırı durumlarda uyarı veren raporlama yapısı kurulmuştur.
Yazılan aylık reçete tutarlarında meydana gelen sapmaları eczane, doktor kırılımında belirleyecek ve ilgili uyarıları yapacak analitik rapor yapısı oluşturulmuştur.
Sağlanan Faydalar:

Yazdığı reçetelerin büyük bölümü aynı eczanede olan doktorlar belirlenerek, yapılacak denetim faaliyetlerinde bu şüpheli durumların öncelikli değerlendirilmesi sağlanarak verim arttırılmıştır.
Yazılan reçete tutarlarındaki anormallikler belirlenerek fraud kapsamında öncelikli hedefler tespit edilmiş ve kurumun karı arttırılmıştır.
Sonuçların monitör edilebildiği dinamik raporlama sistemi sayesinde kurumun iş gücünü daha verimli kullanabilmesi sağlanmıştır.

Hizmetin Gerekçesi:

Hastaların klinik – tanı bazlı değerlendirilmesi ve Sivas iline ait ilaç kullanım haritasının çıkarılması.
Yatan hasta tanı ve yatış süresi uyumunun hem genel hem de yatışı yaptıran hekim bazında değerlendirilmesi.
Hastaların sevk nedenleri ve profillerinin değerlendirilmesi.
Mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.
Verilen Hizmetler:

Hastaların hangi tanılarla hangi kliniklerde hizmet aldığı hem genel olarak hem de 65+ yaş grubunda değerlendirilmiş; tanısal birliktelikler ortaya çıkarılmıştır.
İlgili tanılara ait yatış süreleri hesaplanarak yatılan her bir yatış değerlendirilmiş ve sapmalar ortaya çıkarılmıştır.
Bulunan bu sapmalar ilgilli yatışı yaptıran doktorların hizmet sürelerine göre analiz edilmiştir.
Hastaların sevk nedenleri Sivas dışına ve dışarıdan Sivas’a yapılan sevkler bağlamında analiz edilmiştir.
Mortaliteye etki eden faktörler, hem tüm yatan hastalar kapsamında, hem de yoğun bakım kliniğinde yatan hastalar kapsamında incelenerek öngörüsel modelleme yöntemleri ile ortaya çıkarılmıştır.
Sağlanan Faydalar:

Hastaların aldığı tanı ve tedavi gördükleri klinik arasındaki uyumun geliştirilmesinin önü açılarak; teşhis – tedavi prosesinin daha verimli hale getirilmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır.
Tanı – yatış süresi uyumsuzlukları ortaya konarak kurumun karlılık ve verimliliğini geliştirecek klinik bilgi altyapısı kurulmuştur.
Sevkin yönüne ait elde edilen bilgiler ile Sivas’ın bulunduğu bölge için bir sağlık merkez bölgesi olmasının adımları atılmıştır.
Yapılan ileri istatistiksel analizler ile kurumun doktorlarının bilimsel bilgi üretme kapasitesi arttırılmıştır.

Hizmetin Gerekçesi:

Servikal işlem gören hastaların, işlem sonrası şikayetlerinin işlem tekrarı durumlarının incelenmesi.
İşlemin tekrarlandığı hastaların profillerinin çıkarılması.
Verilen Hizmetler:

Servikal işlem gören hastaların işlem öncesi ve sonrası durumları değerlendirilerek şikayetlerindeki düşüş üç aylık ve altı aylık dönemlerde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
İşlem sonrası şikayetleri azalan ve azalmayanlar için ayrı ayrı demografik profiller oluşturulmuştur.
Sağlanan Faydalar:

Servikal işlemin hangi hasta profillerinde daha etkin olduğu saptanmıştır. Böylelikle gereksiz işlemlerin önüne geçilerek sistemin kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ilişkin örnek bir case oluşturulmuştur.

Hizmetin Gerekçesi:

Kurumun istatistiksel raporlama ihtiyaçlarının analiz edilmesi,
Belirlenen raporların periyodik olarak gelen verilerle beslenerek ilgili yöneticilere sunulacak şekilde otomatikleştirilmesi,
Verilen Hizmetler:

Kurulacak raporlama ve iş zekası sistemi için girdi değişkeni olarak kullanılacak değişkenlerin tanımlanması ve ortaya çıkarılması,
Öngörülen değişkenlerin gerekli dönüşümler ve hesaplamalar yapılarak istenen formatlarda raporlama veri ambarına aktarılması,
Personel veri girişleri için veri giriş arayüz yazılımının hazırlanması, İş zekası veri modelinin hazırlanması,
Kurumsal raporların tasarlanması ve yayınlanması,
İş zekası, Framework Modelleme ve Rapor Tasarlama eğitimleri verilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Sektörel Büyüklükler, Uluslar arası İlişkiler, Mevzuatlar, Denetimler, Bütçe ve Personellere ait raporların merkezi olarak yayınlanmaya başlaması,
Kurum personelinin iş zekası ve karar destek sistemleri konusunda olgunlaşması,
Portal ve mobil platformlardan istenen KPI’ların takibinin sağlanması.

Hizmetin Gerekçesi:

Türkiye’de gayrimenkul alım satımlarından elde edilen vergi ile emlak vergisinin gayrimenkullerin gerçek değerlerinin çok altında bir değer üzerinden hesaplandığı, bu durumdan ötürü de devletin kazanç kaybı olduğu bilinmektedir,
Bu kapsamda pilot bir çalışma olarak, İstanbul Fatih ve Ankara Mamak’ta gerçekleştirilen saha çalışmaları ile konut, işyeri ve arsalar için veriler toplanmıştı,
Bu veriler ışığında gayrimenkullerin gerçek değerlerini hesaplayacak bir tahmin sistemi oluşturulmak istenmektedir.
Verilen Hizmetler:

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan arsa birim m2 fiyatları düzenlenerek sisteme girdi olarak aktarılmıştır.
Öncelikle farklı kaynaklardaki tüm veriler tek bir yapı altında birleştirilmiş ve modelleme öncesi veri hazırlama işlemi uygulanmıştır.
İstanbul Fatih ve Ankara Mamak’ta konut, işyeri ve arsalar için en iyi tahminleri verecek tahmin sistemi oluşturulmuştur.
Sağlanan Faydalar:

İstanbul Fatih ve Ankara Mamak’ta gerçek değerinden düşük belirtilen gayrimenkuller tespit edilmiştir.
Bu iki ilçe için emlak vergisi ve tapu harcı gelirleri yaklaşık %40 oranında artmıştır.
Projenin genelleştirilmesi sonucunda, elde edilen tahmin sistemi ile mevcut vergi yapısına ek yıllık 6 milyar TL’lik gelir artışı öngörülmüştür.

Hizmetin Gerekçesi:

Zimmet olaylarının takip edilmesi ve raporlanması,
Denetim metodolojisinin bir parçası olarak zimmet riski yüksek olan personelin incelenmesi amacıyla analiz edilmesi,
Zimmet riski yüksek olan personel ve şube için kara liste çıkarılması isteği.
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Sık yapılan işlem paternlerinin tespiti,
Bankada fiş kesme yetkisi bulunan 10.216 personele ait girdi olması açısından yaklaşık 400 değişken hesaplanmıştır,
Zimmet riskine ilişkin analitik modeller kurulmuştur,
Zimmet riski için önemli değişkenlerin tespit edilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Personelin yaptığı işlemler sonucunda oluşan zimmet risk skorunun hesaplanması,
Model başarısı %88 olan riskli personel tespit sistemi,
Teftiş görevinde bulunan müfettişlere incelenmesi gerekli personel kara listesinin sağlanması.

Hizmetin Gerekçesi:

Zimmet olaylarının takip edilmesi ve raporlanması,
Denetim metodolojisinin bir parçası olarak zimmet riski yüksek olan personelin incelenmesi amacıyla analiz edilmesi,
Zimmet riski yüksek olan personel ve şube için kara liste çıkarılması isteği.
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Sık yapılan işlem paternlerinin tespiti,
Bankada fiş kesme yetkisi bulunan 21.647 personele ait girdi olması açısından yaklaşık 400 değişken hesaplanmıştır,
Zimmet riskine ilişkin analitik modeller kurulmuştur,
Zimmet riski için önemli değişkenlerin tespit edilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Personelin yaptığı işlemler sonucunda oluşan zimmet risk skorunun hesaplanması,
Model başarısı %92 olan riskli personel tespit sistemi,
Teftiş görevinde bulunan müfettişlere incelenmesi gerekli personel kara listesinin sağlanması.

Hizmetin Gerekçesi:

Banka bünyesinde bulunan ATM ve Şubelerin nakit talebinin öngörülerek, gün sonu kasa bakiyelerinin azaltılması, karlılığın arttırılması ve güvenlik risklerinin minimize edilmesi
Nakit noktası para dağıtım planlamasının optimize edilmesi
Verilen Hizmetler:

Günlük otomatik çalışan analitik modeller tasarlanarak, bu modeller ile ATM ve Şubelerin nakit talep tahminleri oluşturuldu.
Elde edilen talep tahminleri kullanılarak her bir nakit noktasının para dağıtım planının optimizasyonu gerçekleştirildi. Dağıtımın optimizasyonunun iş birimi tarafından yönetilebilmesi için bir arayüz yapıldı.
Gün içerisinde ATM tediye hızlarına göre tahminin saatlik olarak da güncellenebilmesi için bir sistem oluşturuldu.
Sistemin monitör edilebilmesi için raporlar oluşturuldu.
Sağlanan Faydalar:

Talep tahminlerinin öngörülebilmesi ile kasa bakiyeleri azaltılarak, karlılık arttırıldı.
Kurulan sistem sayesinde, proje kapsamında yapılan yürütülen işlerin otomasyonu sağlandı ve yapı kişilerden bağımsız hale getirildi. Böylece iş birimindeki insan kaynağı üzerindeki yük azaltılarak daha verimli bir çalışma ortamı oluşturuldu.

Hizmetin Gerekçesi:

Şubelerin değerlerinin ve potansiyel değer segmentlerinin belirlenmesi.
Şubelerin lokasyon bazlı verimlilik tahminlerinin oluşturulması.
Norm kadro sayılarının belirlenmesi
Verilen Hizmetler:

Şubelere ait veriler kullanılarak, şubelerin şu anki değerleri ve potansiyel değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler ile de şubelerin segmentasyonları oluşturulmuştur.
Yeni açılması planlanan şubelerin gelecekte elde edecekleri gelir, müşteri sayısı ve gişe sayısını lokasyon bazlı olarak tahmin eden öngörüsel modeller geliştirilmiştir.
Şube bazında iş gücü planlaması ve optimizasyonuna yönelik dinamik modeller tasarlanarak yeni açılacak şubelerde norm kadro sayları dinamik olarak belirlenmektedir.
Sağlanan Faydalar:

Lokasyon bazında açılması öngörülen şubenin verimlilikleri tespit edilmiş, hangi lokasyona hangi büyüklükte şubenin açılması gerektiği belirlenmiştir.
Açılması planlanan şubeler için öngörüsel olarak norm kadro sayısı belirlenerek yatırım kararı verilmiştir.
Gelecek planlaması ve karar alma süreçleri için altyapı oluşturulmuştur.
Şube maliyetleri ve riskleri önceden belirlenerek karar destek sistemi oluşturulmuştur.

Hizmetin Gerekçesi:

Müşterilerin değer ve davranış segmentasyonunu gerçekleştiren yapıdaki aksaklıkların giderilmesi.
Yapılacak satış faaliyetlerinde hangi müşterilere öncelik verileceğinin belirlenmesi.
Verilen Hizmetler:

Veri tabanı ve sistemin entegrasyonu yapıldı.
Ağır işleyen sistem hız açısından iyileştirildi.
Değer ve davranış segmentasyonu kuralları güncellendi.
Her bir aday müşteri için müşteri önceliğini belirleyen skor değerleri hesaplandı. Daha sonra bu skor değerleri ile aday müşterilerin değer segmentasyonları yapıldı.
Sağlanan Faydalar:

Varolan müşterilerin değer ve davranış segmentasyonlarının yenilenmesi ile müşteri ilişkileri daha güncel ve doğru bilgiler ile yönetilmeye başlandı.
Yapının çalışma süresi kısaltılarak, operasyonların sisteme getirdiği yük azaltıldı ve verim arttırıldı.

Hizmetin Gerekçesi:

Türkiye’de gayrimenkul alım satımlarından elde edilen vergi ile emlak vergisinin gayrimenkullerin gerçek değerlerinin çok altında bir değer üzerinden hesaplandığı, bu durumdan ötürü de devletin kazanç kaybı olduğu bilinmektedir,
Bu kapsamda pilot bir çalışma olarak, İstanbul Fatih ve Ankara Mamak’ta gerçekleştirilen saha çalışmaları ile konut, işyeri ve arsalar için veriler toplanmıştı,
Bu veriler ışığında gayrimenkullerin gerçek değerlerini hesaplayacak bir tahmin sistemi oluşturulmak istenmektedir.
Verilen Hizmetler:

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan arsa birim m2 fiyatları düzenlenerek sisteme girdi olarak aktarılmıştır.
Öncelikle farklı kaynaklardaki tüm veriler tek bir yapı altında birleştirilmiş ve modelleme öncesi veri hazırlama işlemi uygulanmıştır.
İstanbul Fatih ve Ankara Mamak’ta konut, işyeri ve arsalar için en iyi tahminleri verecek tahmin sistemi oluşturulmuştur.
Sağlanan Faydalar:

İstanbul Fatih ve Ankara Mamak’ta gerçek değerinden düşük belirtilen gayrimenkuller tespit edilmiştir.
Bu iki ilçe için emlak vergisi ve tapu harcı gelirleri yaklaşık %40 oranında artmıştır.
Projenin genelleştirilmesi sonucunda, elde edilen tahmin sistemi ile mevcut vergi yapısına ek yıllık 6 milyar TL’lik gelir artışı öngörülmüştür.

Hizmetin Gerekçesi:

Firma müşterilerinin firmaya kazandırdıkları değerlerin (GMV ve karlılık bazlı) belirlenmesi ve segmente edilmesi,
Sınırlı şirket kaynaklarının değer segmentlerine göre optimal tüketilmesi ihtiyacı
Verilen Hizmetler:

Demografik bilgiler, alışveriş bilgileri ve dış kaynaklı data entegresi ile müşteri analitiği datamartlarının oluşturulması,
Şirket kaynakları ve kampanya bütçelerinin optimal kullanılabilmesi için gerekli “değer” kavramının tanımlanması,
Veri madenciliği algoritmaları ile GMV ve karlılık bazlı müşteri değer segmentlerinin oluşturulması,
Dış kaynaklı verilerin entegresi ve analitik modeller yardımı ile müşteri potansiyel değer segmentlerinin belirlenmesi,
RFM analizi ile müşterilerin en son alışveriş yapma zamanı, alışveriş sıklıkları ve alışveriş miktarlarının skorlanması,
Belirli zaman dilimleri için müşteri değer ve potansiyel değer geçiş matrislerinin oluşturulması,
Oluşturulan segmentlerin ve skorların otomatik yapılar ile çalışmasının sağlanması.
Sağlanan Faydalar:

Kampanya aksiyonlarının değer, potansiyel değer ve RFM skorları baz alınarak hazırlanması ve buna bağlı olarak kampanya geri dönüş oranlarının arttırılması,
Değer ve potansiyel değer geçiş matrisleri ile segment değişikliğine uğrayan müşterilerin belirlenmesi ve kişiye özel aksiyonlar ile müşteri sadakatinin sağlanması.

Hizmetin Gerekçesi:

Firma müşterilerinin yaşam tarzlarını ve ilgili oldukları alışveriş kategorilerini belirleyebilme ihtiyacı,
Müşteri portföyünün ve profillerinin ayrıntılı tanımlanması ile şirket stratejilerine daha rahat yön verebilme isteği.
Verilen Hizmetler:
1000’den fazla ürün çeşitliliği bulunan müşteri firma ürün ailesinin analiz edilmesi ve gerekli data entegrasyonlarının tamamlanması,
Yaşam tarzı segment içeriklerinin belirlenmesi,
Alışveriş ve ziyaret datası kullanılarak her bir müşteri için toplamda 29 hayat tarzı segmentlerine ait RFM skorlarının ileri modelleme teknikleri ile hesaplanması,
Yaşam tarzı segment skorlarının istenilen periyotlarda yenilenmesini sağlayacak otomatik sistemlerin oluşturulması,
Mailing, sms ve gerçek zamanlı bire bir kampanya aksiyonlarında kullanılmak üzere kurum içerisinde kullanılan dijital analitik araçlarının beslenmesini sağlayan yapıların tasarlanması.
Sağlanan Faydalar:

Kişiye ve ürüne özel kampanya yapılarının doğru hedef kitlelere ulaştırılması,
Kampanya verimliliğinin ve müşteri memnuniyetinin arttırılması,
Mailing ve gerçek zamanlı aksiyonların hayat tarzı segment skorları ile oluşturulması ve başarılarda %20 civarında artışların görülmesi.

Hizmetin Gerekçesi:

Firma müşterilerinin kullanım alışkanlıklarının ve davranış örüntülerinin belirlenebilmesi,
Müşterilere dokunmada kullanılan iletişim kanallarının ve zamanlarının netleştirilmesi ihtiyacı.
Verilen Hizmetler:

Firma geçmiş datasının incelenmesi ile zaman ve davranış segment içeriklerinin belirlenmesi,
Alışveriş ve ziyaret datasının kullanılması ile müşterilerin zaman ve kanal bazlı segmente edilmesi,
Müşteri davranış örüntülerinin belirlenebilmesi için analitik modeller yardımı ile davranış segmentlerinin oluşturulması,
Oluşturulan hayat tarzi segmentleri ve davranış segmentlerinin entegreli çalışmasını sağlayacak yapıların tasarlanması,
Zaman, kanal ve davranış segmentlerinin mailing, kampanya tasarıları ve gerçek zamanlı aksiyonlarda kullanılabilmesi için otomatize edilmiş yapılar ile dış kaynakların beslemesi.
Sağlanan Faydalar:

Güncel kampanya ve bildirilerin doğru zaman ve doğru iletişim kanalı ile müşterilere ulaştırılması,
Müşterilerin iletişim kanallarına olan ilgilerinin değerlendirilmesi ile şirket stratejilerine yön verebilme,
Birebir pazarlama ve satış aksiyonlarında hedefe ulaşarak şirket karlılığının ve müşteri memnuniyetinin arttırılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Müşteri terk etme skorlarının oluşturulması,
Müşterilerin terk etmeden önceki örüntülerinin incelenmesi.
Verilen Hizmetler:

Terk eden müşteri profilinin belirlenebilmesi için müşteri davranış örüntülerinin analitik uygulamalar ile incelenmesi,
E-ticaret sektöründeki terk eden müşteri belirsizliğini kaldırmak için firmaya özel kural bazlı churn kavramının oluşturulması,
Her bir müşteri için terk etme skorlarının makine öğrenimi algoritmaları ile hesaplanması,
Zaman bazlı terk etme skorlarının ve örüntülerin incelenmesi için geçiş matrislerinin oluşturulması,
Oluşturulan terk etme skorlarının ve model yapısının istenilen periyotlarda çalışmasını sağlayan otomatik yapıların tasarlanması.
Sağlanan Faydalar:

Terk edecek müşteri profillerinin önceden belirlenebilmesi ile müşteriyi elde tutacak kampanya yapılarının tasarlanması,
Müşteri terk etme matrisi ile güncel olarak terk edecek müşteri profillerinin incelenmesi ve terk etme aşamasına gelmeden önce daha yumuşak kampanyalar yaparak müşteriyi elde tutma maliyetlerinin azaltılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Tekrarlı olarak satın alınan ürünlerin satın alınma periyotlarının belirlenmesi ve müşterilere bu zaman dilimlerinde gerekli önerilerin yapılması,
Müşteri bağlılığının arttırılması.
Verilen Hizmetler:

Tekrarlı satın alınan kategori ve ürün gruplarının belirlenmesi,
Tekrarlı satın alınan her bir ürün için satın alınma periyotlarının istatistiksel analizler ile hesaplanması,
Her bir müşteri için tekrarlı ürün aldığı zamanları ve gelecek öneri zamanlarını belirleyen yapıların tasarlanması,
Oluşturulan analizlerin otomatize edilmesi,
Gerçek zamanlı aksiyon alınan analitik araçları besleyecek yapıların oluşturulması.
Sağlanan Faydalar:

Tekrarlı ürün periyotlarının müşterilere mailing, sms ve gerçek zamanlı aksiyonlar aracılığı ile hatırlatılması sayesinde şirket GMV miktarının önemli ölçüde arttırılması,
Müşteriler tarafından periyodik olarak satın alınan ürünlerin şirket için karlılık ve müşteri sadakatini arttıran bir yapı haline dönüştürülmesi.

Hizmetin Gerekçesi:

Bünyesinde 1000’den fazla ürün barındıran firma tüketicilerinin satın alma davranışlarını inceleme ihtiyacı,
Kişi ve sepet bazlı birliktelik analizleri ile satın alma örüntülerinin keşfedilmesi.
Verilen Hizmetler:

Model varsayımlarının ve en iyi model tekniklerinin belirlenmesi,
Müşterilerin ve alışveriş sepetlerinin veri madenciliği algoritmaları yardımıyla analiz edilmesi,
Ürün grupları arasındaki birliktelik örüntülerinin çıkarılması ve kural setlerinin oluşturulması,
Oluşturulan yapıların proje ekibi ile paylaşılması ve gerekli know-how bilgisinin aktarılması,
Aralarında örüntüler keşfedilen ürün gruplarının yorumlanması ve pazarlama aksiyonlarında kullanılacak şekilde anlamlandırılması.
Sağlanan Faydalar:

Firma içerisinde en çok satın alınan ve aralarında belirli örüntüler keşfedilen ürünlerin pazarlama aksiyonlarına dönüştürülmesi,
Şirketin kendi ürün gruplarını keşfetmesi ve müşterilerin satın alma alışkanlıklarına daha hakim olması.

Hizmetin Gerekçesi:

Firma içerisinde belirli 10 farklı ürünün kişilere özel satın alınma olasılıklarının hesaplanması,
E-ticaret sektöründeki rekabette Firmanın doğru hedefler ile öncü konuma getirilmesi.
Verilen Hizmetler:

Model varsayımlarının ve en iyi model tekniklerinin belirlenmesi,
Farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi ve düzenlenmesi,
Satın alınma olasılıkları hesaplanacak ürünlerin şirket stratejilerine göre belirlenmesi,
Veri madenciliği algoritmaları ile satın alınma olasılıkları hesaplanacak ürünlerin satın alınmadan önceki örüntülerinin belirlenmesi,
Her bir müşterinin makine öğrenimi algoritmaları ve ileri modelleme teknikleri ile belirlenen ürünleri satın alma olasılıklarının hesaplanması,
Hesaplanan satın alınma skorlarının istenilen zamanlarda çalıştırılması için otomasyon sisteminin oluşturulması ve proje ekibi ile paylaşılması.
Sağlanan Faydalar:

Daha önce firma üzerinden alışveriş yapmış veya alışveriş yapmamış kişiler için hesaplanan skorlar sayesinde kişileri belirlenen ürünleri almadan hemen önce belirleyebilme ve doğru kampanya tasarıları ile sektördeki rakiplerin önüne geçme imkanı,
Belirlenen ürünler için satın alınma skorlarının doğru kullanılması ile şirket karlılığının,GMV miktarının ve müşteri memnuniyetinin arttırılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Haftalık GMV, karlılık ve müşteri sayılarının tahmin edilmesi,
Kısa ve uzun vadeli şirket stratejilerinin belirlenmesinde analitik karar destek sistemlerinin oluşturulması.
Verilen Hizmetler:

Model varsayımlarının ve en iyi model tekniklerinin belirlenmesi,
Kısa ve uzun vadede şirket stratejilerine yön verecek ve tahmin değerlerini etkileyecek metriklerin belirlenmesi,
Haftalık toplam ve kategori bazlı GMV miktarının, şirket karlılığının, yeni ve toplam üye miktarının ileri modelleme teknikleri ve makine öğrenimi algoritmaları ile tahmin edilmesi,
Tahmin modellerinin otomatize edilmesi ve oluşturulan sonuçların sistem ekibinin de desteği ile şirket yetkilileri ile otomatik olarak paylaşılması.
Sağlanan Faydalar:

Şirket hedeflerinin belirlenmesinde ve gidişatın takip edilmesinde yetkililere analitik modeller yardımı ile rapor verilmesi,
Şirket hedeflerine ulaşma konusunda kısa vadede oluşturulan öngörüler ile atılacak adımların belirlenmesi.

Hizmetin Gerekçesi:

Konut ve işyeri kategorilerinde zaman ve bölge bazlı birim m2 değer hesaplaması,
Bireysel ve kurumsal kullanıcıları doğru yönlendirebilme adına bölge bazlı amortisman sürelerinin hesaplanması isteği.
Verilen Hizmetler:

Kullanıcılar tarafından sisteme yanlış girilen emlak bilgilerinin emlak endeks sistemini yanlış yönlendirmesini engellemek için bölge bazlı anormal kayıtların tespit edilmesi ve data temizliğinin yapılması,
İl,ilçe,mahalle kırılımında aylık emlak endeks değerlerinin oluşturulması,
İl,ilçe,mahalle kırılımında konut özellikleri (oda sayısı,ısıtma tipi,kat sayısı,konut tipi,vs.) bazlı aylık emlak endeks değerlerinin oluşturulması,
Yapılan yatırımların kullanıcıya geri dönüşlerinin hesaplanabilmesi için il,ilçe,mahalle kırılımında amortisman sürelerinin hesaplanması,
Hesaplanan emlak endeks değerlerinin istenilen periyotlarda yenilenmesini sağlayacak otomatik sistemlerin oluşturulması.
Sağlanan Faydalar:

Son kullanıcıya sunulan değerli bilgiler ile müşteri memnuniyetinin arttırılması,
Veriden ürün üretme stratejisi ile şirket karlılığının arttırılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Konut ve işyeri kategorileri için bölge ve konut özellikleri bazlı 6 aylık m2 değer tahmini hesaplaması.
Verilen Hizmetler:

Model varsayımlarının ve m2 fiyatlarını etkileyecek metriklerin belirlenmesi,
Tahmin değerlerini etkileyecek dış kaynaklı verilerin sağlanması,
Farklı kaynaklardan gelen verilerin veri madenciliği aşamaları baz alınarak birleştirilmesi ve data temizliğinin yapılması,
En iyi model tekniklerinin belirlendiği test sürecinin gerçekleştirilmesi,
Makine öğrenimi algortimaları ile işyeri ve konut özellikleri bazlı il,ilçe,mahalle kırılımda 6 aylık m2 değer tahmini hesabı,
Oluşturulan tahmin modellerinin aylık olarak otomatize edilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Bireysel ve kurumsal kulanıcıların ileriye yönelik yatırımları konusunda doğru yönlendirilmesi,
Müşteri bağlılığının arttırılması,
Biriken verilerin anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi ve Türkiye’de öncü gayrimenkul danışmanlığının e-ticaret platformu ile sağlanmış olması.

Hizmetin Gerekçesi:

İl, ilçe bazlı konut değerleme sisteminin oluşturulması,
Kullanıcıların konut alım satımlarında değer kayıplarından ve uç değerlerden etkilenmelerinin engellenmesi isteği.
Verilen Hizmetler:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan mahalle bazlı arsa birim m2 değerlerinin firma verileri ile entegre edilmesi,
İhtiyaç duyulan dış kaynak verilerinin ve ayrıntılı konut özelliklerinin ileri modelleme teknikleri ile konut değerleme modeli üzerindeki etkilerinin incelenmesi,
Makine öğrenimi algortimaları ile meta modelleme yapısının oluşturulması,
İl ve ilçe bazlı emlak değerleme sisteminin oluşturulması,
Oluşturulan değerleme modellerinin gerçek zamanlı çalışmasını sağlayan formatların hazırlanması ve proje ekibi ile paylaşılması.
Sağlanan Faydalar:

Bireysel ve kurumsal kullanıcıların emlak değerleme sistemine olan ilgisi ve kolay kullanım imkanı ile yatırım geri dönüşünün kısa sürede sağlanmış olması,
Doğru ve anlamlı sonuçlar sayesinde yeni müşteri kazanımının kolaylaştırılması,
Şirket karlılığının arttırılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Piyasaya yeni giren ilaçların, piyasada bulunan ilaç satışlarını kutu ve tutar bakımından birbirini etkileyip etkilemediğinin anlaşılmak istenmesi,
Hükümetin ilaç fiyatlarına yaptığı etkilerin istatistiksel olarak anlam ifade edip etmediğinin araştırılmak istenmesi,
Verilen Hizmetler:

Veri Madenciliği eğitimleri,
Çeşitli istatistiksel ve veri madenciliği yöntemleri ile etkilerin anlamlı olup olmadığı incelenmiş,
Önümüzdeki 5 sene için kutu satışı ve fiyatların tahminler yapılmıştır.
Sağlanan Faydalar:

Geleceğe yönelik talep tahminlerini yapacak otomatik bir sistem kurulmuştur,
Yapılacak bir etkinin anlamlı olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir,

Hizmetin Gerekçesi:

Bir doktor tarafından yazılan reçetelerin sürekli olarak bir eczane tarafından tedarik edilip edilmediğinin belirlenmesi için yazılan reçeteler bazında eczane – doktor birlikteliklerinin tespit edilmesi.
Yazılan reçete tutarlarındaki sapmaların eczane ve doktor bazlı incelenmesi.
Verilen Hizmetler:

Eczane ve doktor birliktelikleri hem Türkiye genelinde hem de il bazlı olarak analiz edilmiştir.
Aynı eczaneye ait reçete yoğunluğu daha fazla olan doktorları otomatik olarak vurgulayan ve reçete tutarlarını doktorun bulunduğu il ve Türkiye geneline göre karşılaştırıp aykırı durumlarda uyarı veren raporlama yapısı kurulmuştur.
Yazılan aylık reçete tutarlarında meydana gelen sapmaları eczane, doktor kırılımında belirleyecek ve ilgili uyarıları yapacak analitik rapor yapısı oluşturulmuştur.
Sağlanan Faydalar:

Yazdığı reçetelerin büyük bölümü aynı eczanede olan doktorlar belirlenerek, yapılacak denetim faaliyetlerinde bu şüpheli durumların öncelikli değerlendirilmesi sağlanarak verim arttırılmıştır.
Yazılan reçete tutarlarındaki anormallikler belirlenerek fraud kapsamında öncelikli hedefler tespit edilmiş ve kurumun karı arttırılmıştır.
Sonuçların monitör edilebildiği dinamik raporlama sistemi sayesinde kurumun iş gücünü daha verimli kullanabilmesi sağlanmıştır.

Hizmetin Gerekçesi:

Hastaların klinik – tanı bazlı değerlendirilmesi ve Sivas iline ait ilaç kullanım haritasının çıkarılması.
Yatan hasta tanı ve yatış süresi uyumunun hem genel hem de yatışı yaptıran hekim bazında değerlendirilmesi.
Hastaların sevk nedenleri ve profillerinin değerlendirilmesi.
Mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.
Verilen Hizmetler:

Hastaların hangi tanılarla hangi kliniklerde hizmet aldığı hem genel olarak hem de 65+ yaş grubunda değerlendirilmiş; tanısal birliktelikler ortaya çıkarılmıştır.
İlgili tanılara ait yatış süreleri hesaplanarak yatılan her bir yatış değerlendirilmiş ve sapmalar ortaya çıkarılmıştır.
ulunan bu sapmalar ilgilli yatışı yaptıran doktorların hizmet sürelerine göre analiz edilmiştir.
Hastaların sevk nedenleri Sivas dışına ve dışarıdan Sivas’a yapılan sevkler bağlamında analiz edilmiştir.
Mortaliteye etki eden faktörler, hem tüm yatan hastalar kapsamında, hem de yoğun bakım kliniğinde yatan hastalar kapsamında incelenerek öngörüsel modelleme yöntemleri ile ortaya çıkarılmıştır.
Sağlanan Faydalar:

Hastaların aldığı tanı ve tedavi gördükleri klinik arasındaki uyumun geliştirilmesinin önü açılarak; teşhis – tedavi prosesinin daha verimli hale getirilmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır.
Tanı – yatış süresi uyumsuzlukları ortaya konarak kurumun karlılık ve verimliliğini geliştirecek klinik bilgi altyapısı kurulmuştur.
Sevkin yönüne ait elde edilen bilgiler ile Sivas’ın bulunduğu bölge için bir sağlık merkez bölgesi olmasının adımları atılmıştır.
Yapılan ileri istatistiksel analizler ile kurumun doktorlarının bilimsel bilgi üretme kapasitesi arttırılmıştır.

Hizmetin Gerekçesi:

Servikal işlem gören hastaların, işlem sonrası şikayetlerinin işlem tekrarı durumlarının incelenmesi.
İşlemin tekrarlandığı hastaların profillerinin çıkarılması.
Verilen Hizmetler:

Servikal işlem gören hastaların işlem öncesi ve sonrası durumları değerlendirilerek şikayetlerindeki düşüş üç aylık ve altı aylık dönemlerde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
İşlem sonrası şikayetleri azalan ve azalmayanlar için ayrı ayrı demografik profiller oluşturulmuştur.
Sağlanan Faydalar:

Servikal işlemin hangi hasta profillerinde daha etkin olduğu saptanmıştır. Böylelikle gereksiz işlemlerin önüne geçilerek sistemin kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ilişkin örnek bir case oluşturulmuştur.

Hizmetin Gerekçesi:

Mevcut durumda başhemşirelerin her hafta birkaç saat çaba ile oluşturdukları çizelgelerin aylık olarak dakikalar içerisinde oluşturulması,
Mevcut iş gücünün ve çalışmaların veri tabanlarında tutulup istendiğinde detaylı olarak rapor alınabilmesi,
Hemşirelik iş kuralları göz önünde bulundurularak ve kişisel kısıtlara bakarak fazla mesaileri minimuma indirebilecek şiftlerin planlanması.
Verilen Hizmetler:

Hemşirelerin özlük bilgilerini, hastaların bilgilerini, departman ve hastane detaylarını, günlük hemşirelik aktivitelerini yönetmek, çizelgeleme yapmak, raporlama yapmak amaçlı bir hemşire yönetim veri tabanı yazılımı geliştirmesi, testleri ve canlıya geçirilmesi,
Şift planlarını oluşturmak için doğrusal programlama algoritmaları kullanan optimizasyon modeli oluşturulması,
Departman sorumluları ve kullanıcılara yönelik iş başında eğitimler, pilot çalışmalar ve iş analizleri,
Performans, hasta, hemşire, hemşirelik aktiviteleri, izin ve fazla mesai dağılımları gibi konuları analiz etmeye yönelik veri ambarı oluşturulması,
Yazılımla entegre çalışan, hastane-departman-hemşire detaylarında, günlük-haftalık-aylık rapor geliştirmeleri,
Sağlanan Faydalar:

Hemşirelik faaliyetleri için merkezi veri tabanına geçilmesi, kağıt belgelerdeki bilgilerin dijitalleştirilmesi,
İş gücünün optimize edilmesi, fazla mesailerin azaltılması, iş kurallarının ihlal edilmemesi, varsa personel ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
Kurumun raporlama ihtiyaçlarının portal aracılığıyla baş hemşireler ve hastane yöneticilerine düzenli olarak aktarılması.

Hizmetin Gerekçesi:

Kasko ve trafik sigortalarında meydana gelen suiistimal vakaların sistematik ve analitik olarak tespit edilmesi.
Anti-Fraud yönetiminin sağlanması ve raporlama ihtiyacı.
Verilen Hizmetler:

Fraud vakalarının kural bazlı yaklaşıma destek olarak yapay zeka yöntemleri ile de tespit edilmesi.
Hasar taleplerini geçmişte yaşanan hasarlar ile ilişkisini sosyal ağ analizleri yardımı ile kompleks örüntülerinin tespiti.
Suiistimal riski olan dosyaların vaka yönetiminin sağlanması
Fraud vakalarının raporlanması ve dashboardlar ile fraud takibi yapılması.
Gün sonunda uçtan-uca fraud yaklaşımı ile fraud detection sisteminin ayağa kaldırılması ve işlerliğinin sağlanması.
İş birimlerine analitik fraud stratejisi ve metodoloji eğitimlerinin verilmesi.
Sağlanan Faydalar:

Veri üzerindeki problemli, beklenmedik ve olağandışı durumların ortaya çıkarılması. Şirketin verisini tanıması sağlanmıştır.
Hasar dosyası, Acente, Eksper ve Servisler için düzenli risk skorları elde edilmiştir.
Ağ analizleri ile analitik modeller beraber kullanılıp başarı artışı sağlanmıştır.
Üst yönetim için fraud raporları elde edilmiştir.
Türkiye’deki sigortacılık sektöründe ilk uçtan-uca fraud sistemi kurgusu oluşturulmuştur.

Hizmetin Gerekçesi:

Bir çok farklı kaynakta bulunan analizi mümkün olmayan verilerin, analiz ve raporlamaya uygun olarak bir veri ambarına toplanması,
İstenilen rapor, analiz ve öngörüsel tahminlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi.
Verilen Hizmetler:

Mevcutta var olan CRM, operasyonel veri tabanları, excel, csv gibi çok kaynaklı veri yapısı; veri temizliği yapılarak ihtiyaç duyulan formatlarda analiz ve raporlarda kullanılmak istenen hesaplamalar, dönüşümler yapılarak tek bir veri ambarında toplanması,
Hazırlanan veri ambarı baz alınarak, raporlama ve analizlerde kullanılacak veriler küpe taşınmış ve raporlama modelleri oluşturulması,
Oluşturulan veri ambarı, küp ve modeller kullanılarak ihtiyaç duyulan rapor, analiz ve senaryolar modüllere halinde bölünmüş ve geliştirilmesi,
Geliştirilen modüller: Portföy Rapor Modülü, PTF – SMF Rapor Modülü, İkili Anlaşmalar Rapor Modülü, Üretim Rapor Modülü, Maliyet/Karlılık Analiz Modülü, Maliyet/Karlılık Senaryo Modülü,
Yekdem Analiz Modülü, Veri Yönetim Modülü, Talep Profilleme Modülü.
Sağlanan Faydalar:

İhtiyaç duyulan veri ve bilgilere hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşma imkanı sağlanması,
Raporlama ve analiz süreçlerindeki iş gücü kaybının düşürülmesi,
Tüm veri, rapor ve analizlerin güvenli, otomatik güncellenen merkezi bir altyapı ile sunulması.